Resursni centar


CPCD Sarajevo je odabrao 5 organizacija koje će biti uključene u program razvoja regionalnih resursnih centara među kojima je i Tolerancijom protiv različitosti (ToPeeR), Doboj.

Zaštita potrošača


Potrošač je svako fizičko lice koje kupuje, stiče ili koristi proizvode ili usluge za svoje lične potrebe ili za potrebe svog domaćinstva.

Zaštita životne sredine i održiv razvoj

Zaštita životne sredine i održiv razvoj u sliku rijeke Bosne je zasnovana na ciljevima i aktivnostima koje treba da doprinesu da dolina rijeke Bosne bude ekonomski osnažen region zasnovan na inovacijama, znanju, očuvanju prirodne i kulturne baštine, održivosti i kvalitetu življenja građana.