Zaštita životne sredine i održiv razvoj

Zaštita životne sredine i održiv razvoj u sliku rijeke Bosne je zasnovana na ciljevima i aktivnostima koje treba da doprinesu da dolina rijeke Bosne bude ekonomski osnažen region zasnovan na inovacijama, znanju, očuvanju prirodne i kulturne baštine, održivosti i kvalitetu življenja građana.

Održivi razvoj i zaštita životne sredine

Životna sredina je prirodno okruženje: vazduh, zemljište, voda i more, biljni i životinjski svijet, pojave i djelovanja: klima, zračenja, buka, vibracije, a ujedno ona je i okruženje koje je stvorio čovjek: gradovi, naselja, industrijski i drugi objekti.

Pravo čovjeka na zdravu životnu sredinu garantovano je Ustavom Republike Srpske: „Čovjek ima pravo na zdravu životnu sredinu. Svako je, u skladu sa zakonom, dužan da u okviru svojih mogućnosti štiti i unapređuje životnu sredinu.“

Glavni ciljevi zaštite životne sredine su:

  • Očuvanje, zaštita i unaprijeđenja kvaliteta životne sredine
  • Zaštita i unaprijeđenje ljudskog zdravlja, kvaliteta ekosistema, raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta i očuvanje prirodnih ljepota
  • Štedljivo i racionalno korišćenje prirodnih resursa.

Održivi razvoj predstavlja ravnotežu između progresa, razvoja i socijalnog aspekta sa jedne strane i kvaliteta životne sredine s druge strane. Ovaj koncept zamišljen je kao reagovanje na ekološke probleme i diferencijalan pristup njihovom rješenju.

Put ka održivom razvoju:

  • Povećanje svijesti i odgovornosti za pitanja održivog razvoja i ekologije u svakoj zajednici
  • Identifikovanje problema uže zajednice
  • Utvrđivanje prioriteta u odnosu na ljudsko zdravlje, eko-sisteme i kvalitet života uopšte
  • Racionalno usmjeravanje ograničenih sredstava na prioritetne probleme lokaliteta.

Otpad i reciklaža

Otpad je svaki materijal ili predmet koji imalac odlaže, namjerava odložiti ili mora odložiti. Tako poznajemo komunalni, industrijski, medicinski, građevinski. A postoje i specifične vrste otpada , radioaktivni, opasni.

Reciklaža predstavlja vraćanje korisnih otpadaka u proizvodni proces. Reciklaža je itekako važan proces za zaštitu životne sredine, i za održivi razvoj. Da bi otpad bio recikliran, vraćen moraju postojati reciklažna postrojenja, razdvajanje otpada na mjestu nastanka, i ono najvažnije aktivno učešće i saradnja građana. Reciklirati se može: metal, plastika, guma, papir, drvo, staklo, ulja, lan kao i  životinjska dlaka, kosti, rogovi i koža.