Druga faza projekta “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini”

Projekat “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini”, a koji implementiraju UG ToPeeR iz Doboja i Udruzenje DON iz Prijedora finansiranog od strane Evropske Unije, sa ciljem poboljšanja postojeće pravne regulative, institucionalnog okvira i mehanizama u skladu sa pravima potrošača u EU, ulazi u svoju drugu fazu.

Posebno će se Projektom osnaživati udruženja potrošača kao i uspostavljanje dijaloga o politikama izmedju institucija, trgovačkih preduzeća i udruženja potrošača.

Iza nas su pripremne aktivnosti čija realizacija nam omogućava da ispunimo planirano i dostignemo rezultate koji će značiti promjenu pravne regulatice o e trgovini. Opsežna priprema i jasno koncipiran odnos sa saradnicima Projekta su kao rezultat dobili razumijevanje i aktivno uključivanje zainteresovanih strana, posebno od strane ministarstava trgovine RS i FBiH, Ombdusmanaza zaštitu potrošača, te Brčko distrikta. Poboljšanje pravnog okvira u Bosni i Hercegovini je često zahtjevan put do željenih rezultata i zato je Projektni tim u pripremnoj fazi zadobio povjerenje institucija, jednim dijelom i e trgovaca da se osmisli kampanja edukacije svih sudionika koji mogu poboljšati javne, potrošačke, politike.

Projekti koji se finansiraju sredstvima EU su i provjera naših sposobnosti i kapaciteta jer je bilo potrebno uspostaviti sistem planiranja i izveštavanja za projekat. Imenovanje Upravnog odbora je vrlo delikatan proces od koga je zavisila naša saradnja (partnerstvo) sa predstavnicima donosioca odluka, ali i kalitet reultata koje žemo dostići na kraju projekta. UG ToPeeR kao i UG DON iako imaju dugogodišnje iskustvo u implementaciji projeakta posebnu pažnju su poklonili uspostavljanju sistema monitoringa i evaluacije projekta inoviranjem dosadašnjih obrazaca i praksi kako bismo u potpunosti odgovorili zahtjevnom procesu praćenja i uspješnosti realizacije projekta.

Projektni tim je kroz redovne mjesečne sastanke najviše pažnje posvećivao analizi predhodnih aktivnosti kako bismo unaprijedili naš sljedeći korak.