Uspostavljenje radne grupe za unapređenje okvira potrošačke politike

Potrošači se prilikom internet kupovine suočavaju sa nizom problema kao što su: odustajanje od kupovine, predugo vrijeme čekanja na povrat novca, nesigurnost isporuke robe, nedostatak dokumnetacije uz proizvod (račun, carinska deklaracija, garancija).

Suočeni sa činjenicom da se svakodnevno povećava broj potrošača koji prateći moderne trendove ,ali i suočeni sa pandemijom Covid19 kupovinu obavljaju putem interneta, a u namjeri da damo doprinos unapredjenju potrošačke politike inicirali smo formiranje radnih grupa koje će na osnovu prakse i svojih nadležnosti dati odredjene prijedloge kreiranja mehanizama zaštite potrošača.

Prijedlog pravila i procedura e trgovine će olakšati rad kompanijama i preduzećima ali ujedno i zaštiti potrošače od nelegalnih tokova on line kupoivne.

Formirane su tri radne grupe i to: Radna grupa institucija BiH (resorna ministarstva, predstavnici MUP RS, Inspektorata, predstavnici lokalnih zajednica); zatim RAdna grupa predstavnika udruženja za zašttu potrošača Bosne i Hercegovine i treća RAdna grupa u čiji sastav su ušli predstavnici kompanija i preduzeća koja se legalno bave ovom vrstom trgovine.

U toku februara i marta 2022. godine ove radne grupe će pripremiti prijedloge preporuka koje će biti dio rezultata Projekta “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u skaldu sa pravilima EU o e – trgovini koji implementiraju UDruzenja ToPeeR i DON a finansira ga Evropska unija…..