Za­vršen 8. Međuna­ro­dni fes­ti­val "Pe­ro Živo­dra­ga Živ­ko­vića"

Osmi put Udruženje građana “Ar­ma­ge­don” or­ga­ni­zo­va­lo je Međuna­ro­dni knjiže­vni fes­ti­val “Pe­ro Živo­dra­ga Živ­ko­vića” u ispu­nje­noj ban­ket dvo­ra­ni res­to­ra­na “Ta­pas” i uz pri­su­tnih pre­ko 20 auto­ra iz šest ze­ma­lja.

Kao i sva­ko iz­da­nje, ta­ko i ovo za­počelo je ka­zi­va­njem pje­sme “Ofe­li­ja iz Ra­maćske crkve” Živo­dra­ga Živ­ko­vića, a u ka­zi­va­nju di­re­kto­ra fes­ti­va­la i knjiže­vni­ka Emi­ra So­ko­lo­vića.

Po iščita­noj pje­smi do­maćin je za­mo­lio Nje­go­vu ekse­len­ci­ju, amba­sa­do­ra Ita­li­je Mar­ka di Ru­za da pri­go­dnim ri­ječima otvo­ri osmo iz­da­nje fes­ti­va­la. Am­ba­sa­dor je na­gla­sio du­go­go­diš­nje po­kro­vi­telj­stvo Am­ba­sa­de Ita­li­je nad fes­ti­va­lom, ko­je je ba­šti­nio, sa svim pre­po­ru­ka­ma, od stra­ne svog pret­ho­dni­ka Ni­ko­le Mi­na­si­ja. Izla­ga­nje je te­me­ljio na sa­ra­dnji među kul­tu­ra­ma oba po­dne­blja, pritom apos­tro­fi­ra­jući ulo­gu do­maćina Emi­ra So­ko­lo­vića u iz­gra­dnji is­te kroz kon­ti­nu­ira­no pri­sus­tvo nje­go­vog dje­la u Ita­li­ji, na što uka­zu­je i po­što­va­nje ko­le­ga pje­sni­ka ko­ji su sti­gli na ovaj fes­ti­val iz Ita­li­je.

Prve večeri fes­ti­va­la sti­ho­ve su čita­li Ale­ksan­dra Mi­haj­lo­vić, Al­den Idriz, Sa­nja Stru­kar Križanac, Do­na­te­la Dan­te, Mir­ja­na Je­zildžić, Gri­gi­di­na Gen­ti­le, Ve­ri­ca Pre­da, Fi­lip­po Ra­viz­za, Žana Co­ven i Bra­ni­slav Lu­kić Lu­ka u pra­tnji pro­fe­so­ra Mir­ze Si­ta­re­vića. S ob­zi­rom na oprav­da­ne ra­zlo­ge po­et­ski je veče za­ključila vi­deo­-pre­zen­ta­ci­jom pje­sni­ki­nja Na­ta­ša Bu­ti­nar.

Pre­vo­de ita­li­jan­skih auto­ra ka­zi­va­la je Sedžida Be­ga­no­vić Isa­ko­vić, dok je mu­zički atmo­sfe­ru obli­ko­vao pro­fe­sor Omer Blen­tić.

Dru­gi dan je po­slo­vično za­počeo u Ja­vnoj us­ta­no­vi Grad­ska bi­bli­ote­ka Ka­kanj, u čijoj se čita­oni­ci održao okru­gli sto na esej knjiže­vni­ka Emi­ra So­ko­lo­vića “Po­ezi­ja – ili hod po ivi­ci”. Okru­gli sto je otvo­rio di­re­ktor Grad­ske bi­bli­ote­ke Se­nad Čiši­ja, os­vrnuv­ši se na kon­ti­nu­ira­nu sa­ra­dnju ko­ju ta us­ta­no­va ima sa fes­ti­va­lom. Ta­kođe je re­kao da mu po­se­bno za­do­volj­stvo pred­stav­lja što su se ove go­di­ne uključili i auto­ri iz Ka­knja.

Fes­ti­va­l je nastavljen u ban­ket dvo­ra­nu, a dru­gu fes­ti­val­sku noć otvo­rio je pri­go­dnim ri­ječima ata­še za kul­tu­ru Am­ba­sa­de Srbi­je Mar­ko Ra­kić, na­gla­siv­ši ka­ko je Am­ba­sa­da Srbi­je već šes­tu go­di­nu uz ovaj, po nje­go­vom miš­lje­nju, izu­ze­tno bi­tan po­et­ski fes­ti­val u re­gi­onu ko­ji oku­plja pje­sni­ke ko­ji to uis­ti­nu je­su. Ra­kić je na­gla­sio da u vri­je­me ka­da se sve sma­tra umje­tnos­ti, a po­se­bno po­ezi­jom, održati kon­ti­nu­itet u kva­li­te­tu i ne po­tpas­ti pod es­tra­dni uti­caj vi­še je ne­go zah­tje­vno za or­ga­ni­za­to­re. Dru­ge fes­ti­val­ske noći svo­je sti­ho­ve su go­vo­ri­li pje­sni­ci Aj­din Ali­ba­bić, Ili­ja Bal­ta, Lji­lja­na Li­po­vac, Ana Ičević Vu­ko­vić, Se­nad Pa­šić, Mar­ko Bačano­vić, Re­na­ta Pav­ko­vić, Mi­ro­slav Tičar, Džemal Se­fer i Bran­ko Ser­dar.

Ka­zi­va­nje po­ezi­je uhar­mo­ni­zo­vao je pro­fe­sor Omer Blen­tić.

Pred sam kraj večeri do­maćin So­ko­lo­vić je pje­sni­ka Mar­ka Bačano­vića pro­gla­sio naj­bo­ljim auto­rom na fes­ti­va­lu na ma­ter­njem je­zi­ku, ko­ji je u svom obraćanju sa­op­štio za­tečenost i da će, naj­vje­ro­va­tni­je, sa vre­men­skom dis­tan­com moći da sa­be­re utis­ke, uz za­hval­nost na pažnji ko­ju su do­bi­le nje­go­ve pje­sme.

Snežana Sve­tla­na Še­šli­ja je u ime Udruženja po­klo­ni­la umje­tničku sli­ku Am­ba­sa­di Srbi­je, za­hva­liv­ši joj na po­dršci ova­ko bi­tnom fes­ti­va­lu, dok je prve večeri umje­tničku sli­ku na po­klon do­bio ita­li­jan­ski pje­snik Fi­lip­po Ra­vi­zza, ko­ji je uje­dno pro­gla­šen la­ure­atom osmog iz­da­nja fes­ti­va­la.

Link