Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini

Trajanje: 2021-2022

Donator: Evropska komisija

Aplikant: UG “ToPeeR” Doboj i UG “DON” Prijedor

Sveobuhvatni cilj projekta „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu sa pravilima EU o e-trgovini“ je podrška udruženjima potrošača i predstavnicima potrošača u unapređenju zaštite prava potrošača u skladu sa prioritetima pravne tekovine EU

  • Specifični cilj 1. Inicirati poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira u oblasti e-trgovine;
  • Specifični cilj 2. Poboljšati dijalog o politikama (institucionalni dijalog) između relevantnih institucija, kompanija, udruženja potrošača i predstavnika potrošača u oblasti regulacije e-trgovine;
  • Specifični cilj 3. Uspostavljeni mehanizmi za praćenje efekata borbe protiv kršenja prava potrošača u e-trgovini;
  • Specifični cilj 4. Povećana svijest o ulozi i značaju zaštite potrošača u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Aktivnosti:

Aktivnost 1 – Poboljšanje pravnog, institucionalnog okvira i institucionalnog mehanizma u oblasti zaštite prava potrošača u e-trgovini u BiH

Cilj ove aktivnosti je uspostavljanje i facilitacija rada radne grupe i prikupljanje svih informacija u vezi
sa postojećim pravnim okvirom u oblasti e-trgovine

Aktivnost 1.1 Pravna analiza – analiza svih propisa koji se odnose na e-trgovinu

Aktivnost 1.2. Uspostavljanje i facilitacija rada radne grupe i priprema za poboljšanje okvira potrošačke politike (zakoni, podzakonski akti, poslovnici) u oblasti e-trgovine.

Aktivnost 1.3. Organizacija javne rasprave sa relevantnim institucijama i kompanijama u BiH na svim nivoima u cilju kreiranja propisa u oblasti e trgovine

Aktivnost 1.4. Organizovanje javnih konsultacija / sјednica između relevantnih institucija i udruženja potrošača u RS i FBiH i predstavnika kompanija za e-trgovinu i sindikata poslodavaca / Privrednih komora u BiH o izradi (drafta-propisa u cilju poboljšanje zakonodavnog okvira i uključivanje elemenata koji trenutno ne postoje u vezi sa e-trgovinom

Aktivnost 2 – Razvijen institucionalni dijalog između institucija, kompanija i predstavnika potrošača
Cilj ove aktivnosti je poboljšanje institucionalnog dijaloga razvijenog između institucija, kompanija za e-trgovinu i predstavnika potrošača.

Aktivnost 2.1. Kampanja zagovaranja organizacija potrošača za poboljšanje postojećeg okvira

Aktivnost 2.2. Davanje preporuka ministarstvima trgovine za poboljšanje okvira (zakonskog) u skladu sa Upravom za inspekcijske aktivnosti na svim nivoima u oblasti e-trgovine

Aktivnost 3 – Monitoring i izvještavanje o kršenjima prava potrošača u BiH sektoru e-trgovine
Cilj ove aktivnosti je davanje preporuka relevantnim institucijama svake godine.

Aktivnost 3.1. Podnošenje izvještaja o borbi protiv kršenja zaštite prava potrošača (dva izvještaja) sa preporukama Ministarstvima na svim nivoima, Ombudsmanu za zaštitu potrošača;

Aktivnost 4 – Promocija i podizanje svijesti javnosti u medijima

Aktivnost 4.1. Javne kampanje i aktivnosti podizanja svijesti javnosti u medijima

Aktivnost 4.2. PR promocija i jačanje kapaciteta udruženja potrošača i e-trgovine/trgovaca u sektoru internet trgovine