Mjesec: Septembar 2022.

  • Za­vršen 8. Međuna­ro­dni fes­ti­val “Pe­ro Živo­dra­ga Živ­ko­vića”

    Za­vršen 8. Međuna­ro­dni fes­ti­val “Pe­ro Živo­dra­ga Živ­ko­vića”

    Za­vršen 8. Međuna­ro­dni fes­ti­val “Pe­ro Živo­dra­ga Živ­ko­vića” Osmi put Udruženje građana “Ar­ma­ge­don” or­ga­ni­zo­va­lo je Međuna­ro­dni knjiže­vni fes­ti­val “Pe­ro Živo­dra­ga Živ­ko­vića” u ispu­nje­noj ban­ket dvo­ra­ni res­to­ra­na “Ta­pas” i uz pri­su­tnih pre­ko 20 auto­ra iz šest ze­ma­lja. Kao i sva­ko iz­da­nje, ta­ko i ovo za­počelo je ka­zi­va­njem pje­sme “Ofe­li­ja iz Ra­maćske crkve” Živo­dra­ga Živ­ko­vića, a u ka­zi­va­nju…