Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Usvojen radni tekst Izvještaja o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini

Usvojen radni tekst Izvještaja o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini

Udruženja za zaštitu potrošača BiH u saradnji sa insitucijama i nosiocima zaštite potrošača prvi put su pripremile Izvještaj o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini u 2021. godini.

Izvještaj je obuhvatio stanje zaštite potrošača na svim nivoima organizovanja, od lokalnih zajednica do institucija na entitetskim i na nivou Brčko Distrikta, ali i na državnom nivou u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, ali i drugih relevantnih zakonskih propisa sa kojima je usaglašeno ostvarivanje potrošačkih prava.

U toku juna 2022.godine Izvještaj će biti predstavljen prije svega udruženjima koja će na trening radionicama donijeti Plan zagovaranja poboljšanja zakonskog okvira upravo na iskustvima predhodnih godina. U tom periodu se očekuju i mišljenja insitutucija nosilaca zaštite potrošača u BiH.

Projekat „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH uskladu s pravilima EU o e-trgovini” a koji implementiraju nevladine organizacije UG ToPeeR iz Doboja i Udruženje DON iz Prijedora finansiranog od strane Evropske Unije ima za cilj da predstavi javnosti stanje u oblasti zaštite potrošača u predhodnim godinama, ali i da se kroz naredni Izvještaj za 2022. godinu procjeni eventualni napredak.

Predložene Smjernice za zaštitu potrošača pri elektronskoj trgovini u BiH odnosno njihova primjena će imati veliki uticaj na stanje zaštite potrošača u 2022 i narednim godinama, te je i u Izvještaju korištena metodologija kojom je moguće pratiti napredak u ovoj oblasti.Važno je napomenuti da su u izradi ovog dokumneta učestvovale institucije Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo trgovine FBiH, Ministarstvo trgovine i turizma RS, Vlada Brčko distrikta – Odjeljenje za privredu, sport i kulturu, Federalna uprava za inspekcijske poslove i Inspektorat Republike Srpske.

Podatke, stavove i mišljenja su nam dostavili i Ombdusman za zaštitu potrošača BiH i jedan broj udruženja za zaštitu potrošača. Ciljevi koje je projekat do sada uspješno realizovao odnose se na razvijanje dijaloga o politikama između institucija, poslodavaca – trgovaca i predstavnika potrošača odnosno udruženja.

Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Usvojen radni tekst smjernica za zaštitu potrošača pri eletronskoj trgovini u BIH

Usvojen radni tekst smjernica za zaštitu potrošača pri eletronskoj trgovini u BIH

Smjernicama su obuhvaćeni svi nedostajući propisi i to ne samo u Zakonu o zaštiti potrošača već i drugih normativnih akata kojima se reguliše oblast e – trgovine. U narednih mjesec dana od institucija se očekuju zvanična mišljenja i prijedlozi, kao i vremenski okvir za usvajanje Smjernica.

Projekat „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini” a koji implementiraju nevladine organizacije UG ToPeeR iz Doboja i Udruzenje DON iz Prijedora finansiranog od strane Evropske Unije“ ulazi u fazu kada su evidentni rezultati odnosno aktivnosti koje će doprinijeti ostvarivanju ciljeva Projekta.

Nakon razvijenog Plana komunikacije i Plana promotivnih i zagovaračkih aktivnosti Projektni tim, Upravni odbor Projekta te novoformirane radne grupe udruženja, institucija i poslodavaca odnosno e-trgovaca su kroz javne konsultacije, debate i redovne sastanke a na prijedlog ekspertnog tima usvojili radni tekst odnosno prijedlog Smjernica za zaštitu potrošača pri elektronskoj trgovini u Bosni i Hercegovini.

Osam mjeseci su trajale aktivnosti na prikupljanju preporuka za poboljšanje pravnog okvira zaštite potrošača ,posebno u dijelu e – trgovine. Više od 100 učesnika – predstavnika svih nosilaca zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini, ali i građana u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine odnosno obuhvaćeni su svi (teritorijalno) dijelovi BiH kako bi se imao kompletan pregled postojećeg zakonsksog okvira i njegove primjene odnosno zaštite potrošača. Smjernicama su obuhvaćeni svi nedostajući propisi i to ne samo u Zakonu o zaštiti potrošača već i drugih normativnih akata kojim se reguliše oblast e – trgovine. U narednih mjesec dana od institucija se očekuju zvanična mišljenja i prijedlozi ,realan normatini i vremenski okvir za konačno usvajanje Smjernica. Smjernice se odnose na državni, entitetski nivo i Distrikta Brčko.

Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Jačanje kapaciteta udruženja potrošača u sektoru internet trgovine

Jačanje kapaciteta udruženja potrošača u sektoru internet trgovine

U cilju informisanja šire javnosti -potrošača, udruženja za zaštitu potrošača i druge organizacije civilnog društva koje prepoznaju svoj interes ali i kapacitete da se uključe u ovaj process, zatim institucija i akademske zajednice pokrećemo javne kampanje i aktivnosti podizanja svijesti javnosti u medijima o važnosti sistemskih rješenja e-trgovine

Javne kampanje zagovaranja su uvijek izazov za civilni sektor. Problematika (tematika) koju želimo staviti u prvi plan informisanja gradjana treba da ima jasno opredjeljen cilj koji će, prije svega, biti realno ostvarljiv. Realizujući projekat „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini” a koji implementiraju nevladine organizacije UG ToPeeR iz Doboja i Udruzenje DON iz iz Prijedora finansiranog od strane Evropske Unije razvijen je i Plan komunikacije kao usmjerenje za realizaciju promotivnih i zagovaračkih aktivnosti.

Cilj kampanje je informisanje javnosti o zaštiti prava potrošača kao osnovnog ljudskog prava. Rezultati ove aktivnosti biće informisanje javnosti o konceptu potrošačke politike zaštite potrošača, kršenju potrošačkih prava od strane kompanija za e-trgovinu , zaštiti e trgovaca od zloupotreba od strane dobavljača ili različitih platformi.

Specifičnost projektnih aktivnosti a posebno edukacija o javnom zagovaranju je podrazumijevalo efinasnu pripremu trening radionica . Obuke/treninzi realizovani kroz projekat koristiće se kao PR alat. i na taj način udruženjima potrošača, institucijama i kompanijama za e-trgovinu približiti pravila koja vrijede u e-trgovini u BiH Trening se odvija na lokacijama Doboj, Mostar, Trebinje, Bjeljina, Zvornik, Brčko, Bihać,Banja Luka, Tuzla. Materijali i treninzi su prilagođeni obrazovanju odraslih u skladu sa potrebnim andragoškim metodama rada, kao i elementima cjeloživotnog učenja. Nakon radionica koje su održane na 10 lokacija dostignuti su i rezultati:

Izrađen nastavni plan i program za temu „E-trgovina i zaštita potrošača“

Izrađen set materijala za trening/obuku

Uvjereni smo da će se nakon ove aktivnosti značajno doprinijeti održivim promjenama na tehničkom nivou unapređenjem opštih vјeština i znanja, povećanim vјeštinama zagovaranja, praćenja i komunikacije učesnika u projektu na polju zaštite prava potrošača.

Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Uspostavljenje radne grupe za unapređenje okvira potrošačke politike

Uspostavljenje radne grupe za unapređenje okvira potrošačke politike

Potrošači se prilikom internet kupovine suočavaju sa nizom problema kao što su: odustajanje od kupovine, predugo vrijeme čekanja na povrat novca, nesigurnost isporuke robe, nedostatak dokumnetacije uz proizvod (račun, carinska deklaracija, garancija).

Suočeni sa činjenicom da se svakodnevno povećava broj potrošača koji prateći moderne trendove ,ali i suočeni sa pandemijom Covid19 kupovinu obavljaju putem interneta, a u namjeri da damo doprinos unapredjenju potrošačke politike inicirali smo formiranje radnih grupa koje će na osnovu prakse i svojih nadležnosti dati odredjene prijedloge kreiranja mehanizama zaštite potrošača.

Prijedlog pravila i procedura e trgovine će olakšati rad kompanijama i preduzećima ali ujedno i zaštiti potrošače od nelegalnih tokova on line kupoivne.

Formirane su tri radne grupe i to: Radna grupa institucija BiH (resorna ministarstva, predstavnici MUP RS, Inspektorata, predstavnici lokalnih zajednica); zatim RAdna grupa predstavnika udruženja za zašttu potrošača Bosne i Hercegovine i treća RAdna grupa u čiji sastav su ušli predstavnici kompanija i preduzeća koja se legalno bave ovom vrstom trgovine.

U toku februara i marta 2022. godine ove radne grupe će pripremiti prijedloge preporuka koje će biti dio rezultata Projekta “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u skaldu sa pravilima EU o e – trgovini koji implementiraju UDruzenja ToPeeR i DON a finansira ga Evropska unija…..

Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Druga faza projekta “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini”

Druga faza projekta “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini”

Projekat “Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu s pravilima EU o e-trgovini”, a koji implementiraju UG ToPeeR iz Doboja i Udruzenje DON iz Prijedora finansiranog od strane Evropske Unije, sa ciljem poboljšanja postojeće pravne regulative, institucionalnog okvira i mehanizama u skladu sa pravima potrošača u EU, ulazi u svoju drugu fazu.

Posebno će se Projektom osnaživati udruženja potrošača kao i uspostavljanje dijaloga o politikama izmedju institucija, trgovačkih preduzeća i udruženja potrošača.

Iza nas su pripremne aktivnosti čija realizacija nam omogućava da ispunimo planirano i dostignemo rezultate koji će značiti promjenu pravne regulatice o e trgovini. Opsežna priprema i jasno koncipiran odnos sa saradnicima Projekta su kao rezultat dobili razumijevanje i aktivno uključivanje zainteresovanih strana, posebno od strane ministarstava trgovine RS i FBiH, Ombdusmanaza zaštitu potrošača, te Brčko distrikta. Poboljšanje pravnog okvira u Bosni i Hercegovini je često zahtjevan put do željenih rezultata i zato je Projektni tim u pripremnoj fazi zadobio povjerenje institucija, jednim dijelom i e trgovaca da se osmisli kampanja edukacije svih sudionika koji mogu poboljšati javne, potrošačke, politike.

Projekti koji se finansiraju sredstvima EU su i provjera naših sposobnosti i kapaciteta jer je bilo potrebno uspostaviti sistem planiranja i izveštavanja za projekat. Imenovanje Upravnog odbora je vrlo delikatan proces od koga je zavisila naša saradnja (partnerstvo) sa predstavnicima donosioca odluka, ali i kalitet reultata koje žemo dostići na kraju projekta. UG ToPeeR kao i UG DON iako imaju dugogodišnje iskustvo u implementaciji projeakta posebnu pažnju su poklonili uspostavljanju sistema monitoringa i evaluacije projekta inoviranjem dosadašnjih obrazaca i praksi kako bismo u potpunosti odgovorili zahtjevnom procesu praćenja i uspješnosti realizacije projekta.

Projektni tim je kroz redovne mjesečne sastanke najviše pažnje posvećivao analizi predhodnih aktivnosti kako bismo unaprijedili naš sljedeći korak.

Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Jačanje kapaciteta udruženja potrošača u sektoru internet trgovine

Jačanje kapaciteta udruženja potrošača u sektoru internet trgovine

Prava potrošača nisu adekvatno zaštićena kada je u pitanju kupovina putem interneta, zaključak je analize koju su sprovela udruženja za zaštitu potrošača BiH. Trgovačke metode koje se odnose na e-trgovinu u BiH nisu u dovoljno pravno uređene, potrošači su izloženi riziku od prevare, i u najvećem broju slučajeva poštovanje potrošačkih prava prepušteno je dobroj volji trgovaca.

E- trgovina postaje primarni način kupovine i procjenjuje se da će u narednih deset godina obim kupovine putem interneta prevazići 75%. Ekspanziju ove vrste kupovine trebala bi pratiti i adekvatna zaštita potrošačkih prava onih koji se za ovu vrstu kupovine i odlučuju.

Uvodna projektna analiza pokazuje da se kupovina putem interneta u BiH odvija putem web trgovina registrovanih od strane pravnih lica ali I putem neprovjerenih web stranica i društvenih mreža, odnosno neregistrovanih trgovaca. Iako e – trgovina postaje budući trend poslovanja, dobar njen dio u BiH nalazi se u domenu sive ekonomije. Pored toga, prava potrošača često su narušena jer se kupci dovode u zabludu lažnim predstavljanjem cijena, pogrešnim ili nepreciznim opisom proizvoda, nepoštovanjem prava na garanciju proizvoda i na povrat kupljene robe, kao I nepoštovanjem obaveze jedinstvenih uslova plaćanja I povoljnosti kupovine.

Osnovni predmet ove analize je:

utvrđivanje postojećeg nivoa zaštite potrošača pri elektronskoj trgovini (analizom pozitivnog prava BiH);

konstatovanje problema, nedostataka, praznina koje onemogućavaju ili otežavaju adekvatnu primjenu već postojećih pravnih pravila, kao i situacija koje nisu obuhvaćene važećom regulativom;

formulisanje preporuka za poboljšanje pravne regulative kroz eventualne izmjene ili dopune propisa, odnosno kroz donošenje novih propisa;

definisanje konkretne uloge i doprinosa udruženja potrošača povećanju nivoa zaštite potrošača pri elektronskoj trgovini.

Osnovni ciljevi istraživanja su:

poboljšanje, odnosno podizanje nivoa zaštite potrošača u BiH pri elektronskoj trgovini;

dalji razvoj elektronske trgovine putem stvaranja povjerenja potrošača u ovaj vid kupovine proizvoda i usluga;

stvaranje savremenog pravnog okvira zaštite potrošača u elektronskoj trgovini;

prilagođenost pravnog okvira potrebama potrošača u BiH i stvarnim i institucionalnim mogućnostima BiH za ostvarivanje propisanih prava potrošača;

harmonizacija propisa o zaštiti potrošača pri elektronskoj trgovini BiH sa odgovarajućim propisima prava Evropske unije (EU).

Prezentacija sa zaključcima i preporukama analize “Jačanje kapaciteta udruženja potrošača u sektoru internet trgovine – Unaprijeđenje vještina i znanja u procesu kreiranja javnih politika” dostupna je putem LINK-a

Categories
Vijesti Zaštita potrošača

Okrugli stol – „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu sa pravilima EU o e-trgovini“

Okrugli stol - „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu sa pravilima EU o e-trgovini“

Doboj, 27.10.2021. – Prava potrošača nisu adekvatno zaštićena kada je u pitanju kupovina putem interneta, zaključak je analize koju su sprovela udruženja za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine.

U okviru projekta Europske unije „Doprinos udruženja potrošača u zaštiti prava potrošača u BiH u skladu sa pravilima Europske unije o e-trgovini“, predstavnica Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je sudjelovala na okruglom stolu povodom navedenog projekta koji je krenuo sa aktivnostima usmjerenim na unapređenje postojećeg zakonskog i institucionalnog okvira u cilju osiguranja pravne sigurnosti kupaca prilikom e-kupovine.

Prava potrošača nisu adekvatno zaštićena kada je u pitanju kupovina putem interneta, zaključak je analize koju su sprovela udruženja za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine.

Trgovačke metode koje se odnose na e-trgovinu u Bosni I Hercegovini nisu u dovoljnoj mjeri pravno uređene, potrošači su izloženi riziku od prevare i u najvećem broju slučajeva poštovanje njihovih potrošačkih prava prepušteno je dobroj volji e – trgovaca.

Studija je pokazala da se kupci dovode u zabludu lažnim predstavljanjem cijena, pogrešnim ili nepreciznim opisom proizvoda nepoštovanjem prava na garanciju proizvoda i na povrat kupljene robe, kao i nepoštovanjem obveze jedinstvenih uvjeta plaćanja i povoljnosti kupovine. Zaštita osobnih kao i bankarskih podataka potrošača također predstavlja nedovoljno reguliran aspekt e- trgovine.